Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις

Το τμήμα Ελέγχων και Επιθεωρήσεων της ΒΜΑ είναι βασικά υπεύθυνο για την εξασφάλιση ότι τα πλοία υπό σημαία Μπαχάμας συμμορφώνονται με όλες τις προβλεπόμενες απαιτήσεις των Διεθνών Συμβάσεων και Κωδίκων , τους οποίους έχουν αποδεχθεί οι Μπαχάμες.Οι προβλεπόμενες επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις εκτελούνται απο τους Εξουσιοδοτημένους  Οργανισμούς ( Νηογνώμονες ) για λογαριασμό μας , αλλά επιμένουμε να κρατούμε μια εποπτεία σε όλα τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. Το τμήμα Ελέγχων και Επιθεωρήσεων είναι αρμόδιο να εγκρίνει όλες τις απαλλαγές από απαιτήσεις κανονισμών, καθώς και την αποδοχή εναλλακτικών λύσεων.Επιπλέον εφαρμόζουμε ένα σύστημα Ετήσιων Επιθεωρήσεων ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τα πλοία διαχειρίζονται και συντηρούνται σωστά και επίσης ελέγχουμε εάν οι επιθεωρήσεις εκτελούνται αποτελεσματικά από τους Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς.Εξετάζουμε όλα τα πλοία που προτείνονται για νηολόγηση στην σημαία των Μπαχάμας ώστε να εξασφαλίζουμε οτι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και αποδεκτά για νηολόγηση, σύμφωνα με ειδικά κριτήρια.

Εξετάζουμε όλα τα πλοία που προτείνονται για νηολόγηση στην σημαία των Μπαχάμας ώστε να εξασφαλίζουμε οτι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και αποδεκτά για νηολόγηση, σύμφωνα με ιδιαίτερα κριτήρια.

Η ομάδα μας συχνά καλείται να συμβουλεύσει τους Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς μας, Επιθεωρητές και Ελεγκτές σε θέματα που απαιτείται διευκρίνηση , σχετικά με κανονισμούς ή στην εφαρμογή εναλλακτικών  λύσεων.

Ενδιαφέροντα νέα έργα και εξελίξεις στην ναυτική βιομηχανία αποτελούν ένα ενδιαφέρον μέρος της εργασίας μας. Πολλά από τα νεοκατασκευασμένα πλοία έχουν προηγμένα χαρακτηριστικά που δεν είναι πλήρως καλυμμένα από υπάρχουσα νομοθεσία.Ως αποτελέσμα συχνά γνωμοδοτούμε σε διάφορα θέματα ως πρός την εφαρμογή απαιτήσεων. Τέτοια θέματα συχνά απαιτούν διερεύνηση και συζήτηση τόσο εσω-υπηρεσιακά, όσο και με τους Νηογνώμονες όσο και με τους πλοιοκτήτες.

Λόγω της εξειδικευμένης τεχνολογικής εμπειρίας μας, η ομάδα μας έχει έναν ενδιαφέροντα ρόλο στον ΙΜΟ, λαμβάνοντας μέρος σε διάφορες ομάδες εργασίας που εν συνεχεία συμβάλλουν στην διαμόρφωση της παγκοσμίου ναυτιλιακής πολιτικής. Επιπλέον είμαστε διαθέσιμοι να συμβουλεύσουμε σε τεχνολογικά θέματα σχετικά με Διερευνήσεις Ατυχημάτων , όποτε απαιτηθεί απο το τμήμα Ερευνών Ατυχημάτων.

Πληροφοριακές Ανακοινώσεις που εκδίδονται από το τμήμα, οι οποίες προσφέρουν συμβουλές, διευκρινήσεις, και επεξηγήσεις απαιτήσεων ευρίσκονται στην ένδειξη ΒΜΑ Βulletins. Μια συνοπτική περίληψη των απαιτήσεων ευρίσκεται εκεί.