Ναυτικοί και Επανδρώσεις

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την διαβεβαίωση ότι όλοι οι ναυτικοί που εργάζονται σε πλοία  ή μονάδες με σημαία Μπαχάμας είναι εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Συμβάσεως Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended (STCW).

  • High Speed Craft Code
  • Offshore guidelines (IMO Resolution A. 891 (21) as amended by A. 1079 (28))

Και ότι τα πλοία ή μονάδες είναι σωστά επανδρωμένα λαμβάνοντας  υπόψη τις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις και οδηγίες.

 Click here to View Ναυτικοί και Επανδρώσεις Downloads