Επάνδρωση

Πιστοποιητικό Ελάχιστης Ασφαλούς Επανδρώσεως (Minimum Safe Manning Document) εκδίδεται Bahamas Merchant Shipping Act σε κάθε πλοίο/μονάδα ώς αποδεικτικό συμμορφώσεως πρός τις απαιτήσεις του Άρθρου 184 του Bahamas Merchant Shipping Act, όπως τροποποιήθηκε,ώστε το πλοίο / μονάδα να είναι επαρκώς και ασφαλώς επανδρωμένο. Αιτήσεις για το Minimum Safe Manning Document θα υποβάλλονται στο Seafarers and Manning Department όπου θα εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις Διεθνείς και Εθνικές απαιτήσεις.

Διαχειριστές /Πλοιοκτήτες που υποβάλλουν αιτήσεις θα πρέπει να ενημερώνονται ως πρός τις οδηγίες που περιέχονται στα BMA Information No. 115 (and BMA Bulletin No. 105 for offshore units), λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις εκπαιδεύσεως και πιστοποιήσεως των  STCW and International Labour Organisation (ILO).

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ

 Click here to View Επάνδρωση Downloads