Έγκριση Εκπαιδεύσεως

Η STCW απαιτεί κάποια ορισμένη εκπαίδευση που οδηγεί στην έκδοση πιστοποιητικού από μια χώρα εγκεκριμένη από την STCW. O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ΙΜΟ δεν εγκρίνει μαθήματα ή ιδρύματα διότι αυτό είναι προνόμιο και υποχρέωση των Μελών Κρατών που έχουν αποδεχθεί την STCW.

Η έγκριση συνήθως δίδεται από την Διεύθυνση Ναυτιλίας ενός κράτους μέλους της STCW σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συμβάσεως. Η ΒΜΑ ειναι υπεύθυνη να πραγματοποιεί την έγκριση  της STCW  εκ μέρους της Κυβερνήσεως των Μπαχάμας. Το τμήμα Ναυτικών και Επανδρώσεως εκτελεί την έγκριση αυτής  της εκπαιδεύσεως υπό την προυπόθεση ότι αυτή έχει γίνει κάτω από ποιοτικές συνθήκες είτε υπό  :

  1. Τις Μπαχάμες  ή,
  2. Από έναν πλοιοκτήτη ή Διαχειριστή πλοίου/ Μονάδας ,σημαίας Μπαχάμας για ναυτικούς που θα ταξιδέψουν σε αυτά και η εκπαίδευση αυτή είναι σχετική με τις απαιτήσεις των Κεφαλαίων V και VI της STCW η εκπαιδεύσεως επί πλοίου για ειδικότητες σύμφωνα με τα Κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ της STCW.

Οι Μπαχάμες επίσης διενεργούν εγκρίσεις εκπαιδεύσεως σχετικά με πιστοποιήση ναυτικών υπό τον Κώδικα Σκαφών Μεγάλης Ταχύτητος.

Ο πίνακας εγκεκριμένης εκπαιδεύσεως περιλαμβάνει κατάλογο παρόχων που είναι αποδεκτοί να εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά σε άτομα που έχουν περατώσει με επιτυχία την εγκεκριμένη εκπαίδευση. Πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά την περίοδο εγκρίσεως,  θα θεωρηθούν ως έγκυρα και τυχόν απορίες ώς πρός την εγκυρότητα πιστοποιητικού πρέπει να απευθύνονται είς το σημείο επαφής που αναφέρεται στον πίνακα έγκρισης .

Πλήρεις οδηγίες και κατευθύνσεις υπάρχουν στο BMA Information No. 86 και πίνακας εγκεκριμένων εκπαιδευτικών κέντρων υπάρχει στην ιστοσελίδα.

 Click here to View Έγκριση Εκπαιδεύσεως Downloads